Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ZBIERAMTOWSZKOLE.PL
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.   Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Zbieramtowszkole.pl”, zwanym dalej „Projektem”.
2.   Organizatorem Projektu jest Fundacja Missio Cordis z siedzibą w Olsztynie, ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn, zwany dalej „Organizatorem”.
3.   "Operatorem" zbiórek ZSEiE (baterii, telefonów komórkowych) jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie.
4.   "Operatorem" zbiórki ubrań i tekstyliów jest  UBRANIADOODDANIA Sp. z o.o., Prosta 70, 00-838 Warszawa.
5.   Uczestnikiem Projektu może być przedszkole oraz szkoła z każdego etapu edukacyjnego, z terenu całej Polski, zwany dalej „Uczestnikiem”.
6.   Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli. Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży sercanów pracujących w Afryce i Azji. 
7.   Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:
a)   srebrnej i złotej biżuterii – „Srebro na wagę złota”.
b)   zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu – „Dobre monety”.
c)   elektrośmieci: telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, baterii,
d)   puszek aluminiowych.  Należy je samemu spieniężyć na skupie, a pieniądze przelać na nasze konto. Przyznajemy punkty na podstawie deklaracji ile kilogramów puszek zostało sprzedanych.
e)   zegarków tarczowych (nie zbieramy zegarków ściennych i typu "budzik).
f)   klocków LEGO – tylko oryginalne klocki firmy Lego (pojedyncze, niekompletne i kompletne zestawy),
g)  ubrań (damskich, męskich, dziecięcych), butów (połączonych w pary), akcesoriów (torebek, pasków itp.), tekstyliów (koców, pościeli, obrusów, firan) i zabawek (z wyłączeniem maskotek),
h)  sprzętu AGD/RTV: pralek, lodówek, suszarek, żelazek, stacji parowych, komputerów, lodówek, mikrofalówek, telewizorów, radiów, aparatów (nie zbieramy: żarówek, świetlówek, tuszy i tonerów). 


 
§ 2 Zasady udziału w Projekcie
 
1.   W Projekcie może wziąć udział każde przedszkole lub każda szkoła, które znajdują się na terenie Polski.
2.  Uczestnik, chcąc przystąpić do Projektu, zobowiązany jest do zarejestrowania swojej placówki na stronie www.zbieramtowszkole.pl oraz akceptacji regulaminu Projektu.  
3.   Każdy Uczestnik (placówka edukacyjna) może zarejestrować tylko jedno konto w systemie. 
4.   Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. W okresie jego trwania Uczestnik może w każdej chwili przyłączyć się do Projektu lub odstąpić od udziału w nim.
5.   Uczestnik poprzez udział w Projekcie deklaruje zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych placówki edukacyjnej przez Organizatora w celu realizowania założeń Projektu. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację nazwy i adresu placówki edukacyjnej przez Organizatora na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.
6.   Wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie "Zbieramto w szkole", takie jak np. korzystanie z programu partnerskiego (wymiany punktów na nagrody w sklepie Projektu) uczestnik nabywa po uzupełnieniu swojego profilu na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
7.   Uczestnik sam decyduje o rodzajach zbiórek (sam wybiera przedmioty, które chce zbierać), w jakich chce wziąć udział oraz o czasie ich przeprowadzenia.
8.   Po zakończeniu lub w trakcie trwania zbiórki Uczestnik może napisać i przesłać Organizatorowi na adres [email protected] reportaż z przebiegu akcji, który zostanie umieszczony na stronie www.zbieramtowszkole.pl. W każdym semestrze roku szkolnego można przesłać 1 reportaż. Schemat reportażu należy pobrać z zakładki "strefa nauczyciela". Za każdy nadesłany reportaż Uczestnik otrzymuje dodatkowe 2000 punktów, a za reportaże najciekawsze zarówno pod względem treści jak i dokumentacji fotograficznej Organizator przyzna 3000 punktów.
9.   Rezygnacja z udziału w Projekcie odbywa się poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o chęci rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie drogą mailową. Profil Uczestnika na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl jest usuwany na wyraźną prośbę Uczestnika.
 
§ 3 Organizator
 
1.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi, za pośrednictwem Operatora, pudełka na baterie oraz box do składowania odzieży w placówce (po zadeklarowaniu przez Uczestnika drogą mailową chęci zbierania tych surowców) . Pojemnik do zbiórki oraz wysyłki starej biżuterii, telefonów, zegarków tarczowych czy klocków LEGO oraz karton do wysyłki odzieży i tekstyliów Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
2.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi materiały promocyjne dotyczące Projektu, takie jak np. plakaty, ulotki, kalendarz.
3.   Bezpłatnie odbiera poszczególne surowce w przypadku zgromadzenia wymaganych minimalnych ilości:
a) baterie - minimum 50 kilogramów (baterie zapełnią dwa firmowe pojemniki kartonowe),
b) "Dobre monety", srebrny "złom", telefony komórkowe, tablety, laptopy, zegarki, klocki LEGO - minimalna waga paczki 10 kg. Można łączyć te surowce do jednej paczki. Monety należy segregować wg schematu:
- monety polskie obiegowe obowiązujące,
- monety zagraniczne (obiegowe i wycofane z obiegu),
- monety z okresu PRL,
- banknoty obiegowe i wycofane z obiegu.
W przypadku wysłania nieposegregowanych monet Organizator przyznaje punkty za 75% wagi monet.
c) ubrania i tekstylia -  - minimalna waga paczki 10 kg.
d) sprzęt AGD/RTV - minimalna waga uzbieranych elektrośmieci 2 tony - organizacja tej zbiórki jest możliwa po ustaleniu terminu z logistykiem Fundacji.
4.   Przyznaje Uczestnikowi w momencie jego rejestracji na stronie Projektu ,,Bonusowe punkty na start” 2000 pkt, które wystarczają na pokrycie kosztów jednej przesyłki z nagrodami. 
5.   Po analizie u jubilera podaje rzeczywistą wagę i wartość punktową otrzymanego od Uczestnika złomu srebra i złota.
6.   Przyznaje punkty Uczestnikowi za przekazane przedmioty maksymalnie 15 tygodni od daty ich odbioru (dotyczy głównie baterii). Przez odbiór Organizator rozumie: a) przekazanie przez Uczestnika telefonów kom., baterii Operatorowi b) odbiór przez kuriera od Uczestnika paczki zaadresowanej na Organizatora c) osobiste przekazanie Organizatorowi zebranych przez Uczestnika przedmiotów.
7.   Przyznaje punkty Uczestnikowi w zamian za przekazane przedmioty i surowce zgodnie z punktacją:
- 1g srebra – 60 punktów,
- 1g złota – 1600 punktów,
- 1 kg „Dobrych monet” – 500 punktów,
- 1 kg „Dobrych monet” zagranicznych (naliczane przy minimum 100 gr) – 700 punktów,
- 1 kg Dobrych monet – wymiana banknotów – 600 punktów,
- 1 kg starych telefonów komórkowych – 1200 punktów,
- 1 kg smartfonów – 500 punktów,
- 1 kg baterii – 25 punktów,
- 1 kg odzieży i tekstyliów – 50 punków,
- 1 kg zegarków tarczowych – 600 punktów,
- 1 kg klocków LEGO – 1500 punktów,
- 1 kg puszek aluminiowych – 250 punktów,
- 1 kg dużego sprzętu AGD/RTV – 25 punktów.
W związku z wahaniami cen skupu surowców wtórnych wycena punktowa surowców może ulegać zmianie.
8.   Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia odbiorów ZSEiE (baterii) oraz UdO (odzieży i tekstyliów) oraz dostaw pojemników do zbiórki małych elektroodpadów oraz odzieży i tekstyliów, za które odpowiadają Operatorzy.
9. W przypadku, kiedy z winy placówki edukacyjnej (czyli np. w przypadku magazynowania surowców w jednym miejscu), kurier lub pracownik firmy współpracującej zabierze nieprzeznaczoną dla niego paczkę, Organizator zastrzega sobie prawo do indywidulanego rozstrzygnięcia kwestii naliczania punktów za darowiznę. Najczęściej w takich przypadkach nie ma możliwości odzyskania paczki (surowców), które zostały pomyłkowo zabrane. 

§ 4 Uczestnik
 
1.   Zgłasza Organizatorowi poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia odbioru, zakończenie zbiórki darowizn w celu uzgodnienia sposobu przekazania zebranych rzeczy.
2.   Może przesłać Organizatorowi raport z przeprowadzonej zbiórki/zbiórek za co otrzymuje dodatkowe punkty rankingowe. (patrz § 2, pkt 8).
 
§ 5 Nagrody
 
1.   Aktualna lista nagród znajduje się na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
2.   Punkty, które Organizator przyznaje Uczestnikowi w zamian za zebrane przedmioty, Uczestnik może wymienić na nagrody w sklepie Projektu.
3.   Punkty Uczestnik może wymienić na nagrody w ciągu roku szkolnego, w którym trwa zbiórka oraz we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Po dniu 30 września punkty zgromadzone w poprzednim roku szkolnym zostają usunięte z profilu Uczestnika.
4.   Dodatkową nagrodą dla placówek edukacyjnych, które do dnia 7 czerwca zgromadzą na swoim koncie min. 30 000 pkt jest tytuł: "Szkoła z misją" potwierdzany przez Organizatora specjalnym dyplomem przesyłanym drogą pocztową. 
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zbierane w placówce edukacyjnej przedmioty i zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przekazanymi przez Organizatora pojemnikami oraz zbieranymi przedmiotami do czasu odbioru ich przez Organizatora lub Operatora.
2.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Organizator zobowiązuje się do publikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl.
3.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.