Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ZBIERAMTOWSZKOLE.PL
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.   Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Zbieramtowszkole.pl”, zwanym dalej „Projektem”.
2.   Organizatorem Projektu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa - Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 46, 20-850 02-531 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
3.   "Operatorem" zbiórek ZSEiE (np. baterii, płyt CD, telefonów) jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie.
4.   Uczestnikiem Projektu może być przedszkole oraz szkoła z każdego etapu edukacyjnego, z terenu całej Polski, zwany dalej „Uczestnikiem”.
5.   Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli. Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży sercanów pracujących w Afryce i Azji. 
6.   Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:
a)   srebrnej i złotej biżuterii – „Srebro na wagę złota”
b)   zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu – „Dobre monety”
c)   elektrośmieci: telefonów komórkowych, baterii, płyt CD/DVD – "Zbieraj i wspieraj"
d)   puszek aluminiowych – "Puszka dla maluszka"
e)   inne
 
§ 2 Zasady udziału w Projekcie
 
1.   W Projekcie może wziąć udział każde przedszkole lub każda szkoła, które znajdują się na terenie Polski.
2.   Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. W okresie jego trwania Uczestnik może w każdej chwili przyłączyć się do Projektu lub odstąpić od udziału w nim.
3.   Uczestnik, chcąc przystąpić do Projektu, zobowiązany jest do zarejestrowania swojej placówki na stronie www.zbieramtowszkole.pl oraz akceptacji regulaminu Projektu. 
4.   Uczestnik poprzez udział w Projekcie deklaruje zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych placówki edukacyjnej przez Organizatora w celu realizowania założeń Projektu. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację nazwy i adresu placówki edukacyjnej przez Organizatora na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.
5.   Wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie "Zbieramto w szkole", takie jak np. korzystanie z programu partnerskiego (wymiany punktów na nagrody w sklepie Projektu) uczestnik nabywa po uzupełnieniu swojego profilu na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
6.   Uczestnik sam decyduje o rodzajach zbiórek (sam wybiera przedmioty, które chce zbierać), w jakich chce wziąć udział oraz o czasie ich przeprowadzenia.
7.   Po zakończeniu lub w trakcie trwania zbiórki Uczestnik może napisać i przesłać Organizatorowi na adres [email protected] reportaż z przebiegu akcji, który zostanie umieszczony na profilu Uczestnika na stronie www.zbieramtowszkole.pl. Za każdy nadesłany reportaż w ciągu roku uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty. 
8.   Rezygnacja z udziału w Projekcie odbywa się poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o chęci rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie drogą mailową. Profil Uczestnika na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl jest usuwany na wyraźną prośbę Uczestnika.
 
§ 3 Organizator
 
1.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi, za pośrednictwem Operatora, pudełka na baterie czy telefony komórkowe, puszkę na "Dobre monety". Pojemnik na starą biżuterię czy zegarki tarczowe Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
2.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi materiały promocyjne dotyczące Projektu, takie jak np. puszki, plakaty, ulotki, kalendarz.
3.   Bezpłatnie odbiera "Dobre monety" jeżeli ich masa przekroczy 5 kilogramów. Bezpłatnie odbiera srebrną biżuterię pod warunkiem zgromadzenia jej min. 50 gramów. Bezpłatnie odbiera baterie, jeżeli ich masa przekroczy 50 kilogramów (baterie zapełnią dwa pojemniki kartonowe). Bezpłatnie odbiera telefony komórkowe, w przypadku zgromadzenia ich przez Uczestnika minimum 50 sztuk. Bezpłatnie odbiera płyty CD/DVD, jeżeli ich masa przekroczy 15 kilogramów przy jednoczesnym przekazaniu min. 50 kilogramów baterii. Zbiórka samych płyt CD/DVD nie jest możliwa.
4.   Przyznaje Uczestnikowi w momencie jego rejestracji na stronie Projektu ,,Bonusowe punkty na start” 2000 pkt, które wystarczają na pokrycie kosztów jednej przesyłki z nagrodami. 
5.   Po analizie u jubilera podaje rzeczywistą wagę i wartość punktową otrzymanego od Uczestnika złomu srebra i złota.
6.   Przyznaje punkty Uczestnikowi za przekazane przedmioty maksymalnie 12 tygodni od daty ich odbioru. Przez odbiór Organizator rozumie: a) przekazanie przez Uczestnika telefonów kom., płyt CD, baterii Operatorowi b) odbiór przez kuriera od Uczestnika paczki zaadresowanej na Organizatora c) osobiste przekazanie Organizatorowi zebranych przez Uczestnika przedmiotów.
7.   Przyznaje punkty Uczestnikowi w zamian za przekazane przedmioty i surowce. W związku z wahaniami cen skupu surowców wtórnych wycena przekazywanych przedmiotów wyrażona w punktach przyznawanych Uczestnikowi na portalu może ulegać zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Na żądanie Uczestnika aktualny przelicznik wagi rzeczy (surowców) na punkty zostanie przekazany drogą elektroniczną. 
8.   Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia odbiorów ZSEiE (baterii, płyt CD, telefonów) oraz dostaw pojeminków do zbiórki małych elektroodpadów, za które odpowiada Operator.

§ 4 Uczestnik
 
1.   Zgłasza Organizatorowi drogą e-mailową na adres [email protected] zakończenie zbiórki darowizn w celu uzgodnienia sposobu przekazania zebranych rzeczy.
2.   Może przesłać Organizatorowi raport z przeprowadzonej zbiórki/zbiórek za co otrzymuje dodatkowe punkty rankingowe. 
 
§ 5 Nagrody
 
1.   Aktualna lista nagród znajduje się na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
2.   Punkty, które Organizator przyznaje Uczestnikowi w zamian za zebrane przedmioty, Uczestnik może wymienić na nagrody w sklepie Projektu.
3.   Punkty Uczestnik może wymienić na nagrody w ciągu roku szkolnego, w którym trwa zbiórka oraz we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Po dniu 30 września punkty zgromadzone w poprzednim roku szkolnym zostają usunięte z profilu Uczestnika.
4.   Dodatkową nagrodą dla placówek edukacyjnych, które do dnia 10 czerwca zgromadzą na swoim koncie min. 25000 pkt jest tytuł: "Szkoła z misją" potwierdzany przez Organizatora specjalnym dyplomem przesyłanym drogą pocztową. 
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zbierane w placówce edukacyjnej przedmioty i zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przekazanymi przez Organizatora pojemnikami oraz zbieranymi przedmiotami do czasu odbioru ich przez Organizatora lub Operatora.
2.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Organizator zobowiązuje się do publikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl.
3.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.