Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ZBIERAMTOWSZKOLE.PL
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.   Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Zbieramtowszkole.pl”, zwanym dalej „Projektem”.
2.  Organizatorem Projektu jest Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów z siedzibą w Lublinie, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, zwany dalej „Organizatorem”.
3.  Uczestnikiem Projektu może być przedszkole oraz szkoła z każdego etapu edukacyjnego, z terenu całej Polski, zwany dalej „Uczestnikiem”.
4.   Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli. Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży sercanów pracujących w Afryce i Azji. 
5.   Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:
a)   srebrnego i złotego złomu – „Srebro na wagę złota”
b)   zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu – „Dobre monety”
c)   elektrośmieci: telefonów komórkowych, baterii, płyt CD/DVD – "Zamieniamy ubrania w wodę!"
d)   makulatury – "Makulatura na misje"
e)   puszek – "Puszka dla maluszka"
f)   inne
 
§ 2 Zasady udziału w Projekcie
 
1.   W Projekcie może wziąć udział każde przedszkole lub każda szkoła, które znajdują się na terenie Polski.
2.   Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. W okresie jego trwania Uczestnik może w każdej chwili przyłączyć się do Projektu lub odstąpić od udziału w nim.
3.   Uczestnik, chcąc przystąpić do Projektu, zobowiązany jest do zarejestrowania swojej placówki na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
4.   Uczestnik poprzez udział w Projekcie deklaruje zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych placówki edukacyjnej przez Organizatora w celu realizowania założeń Projektu. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację nazwy i adresu placówki edukacyjnej przez Organizatora na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.
5.   Wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie "Zbieramto w szkole", takie jak np. korzystanie z programu partnerskiego (wymiany punktów na nagrody w sklepie Projektu) uczestnik nabywa po uzupełnieniu swojego profilu na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
6.   Uczestnik sam decyduje o rodzajach zbiórek (sam wybiera przedmioty, które chce zbierać), w jakich chce wziąć udział oraz o czasie ich przeprowadzenia.
7.   Po zakończeniu lub w trakcie trwania zbiórki Uczestnik może napisać i przesłać Organizatorowi na adres [email protected] reportaż z przebiegu akcji, który zostanie umieszczony na profilu Uczestnika na stronie www.zbieramtowszkole.pl. Za każdy nadesłany reportaż w ciągu roku uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty. 
8.   Rezygnacja z udziału w Projekcie odbywa się poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o chęci rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie drogą mailową. Profil Uczestnika na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl jest usuwany na wyraźną prośbę Uczestnika.
 
§ 3 Organizator
 
1.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi pudełka na baterie, puszkę na "Dobre monety" oraz ewentualnie pojemniki na zbiórkę puszek aluminiowych i odzieży używanej. Pojemnik na złom srebra, zegarki tarczowe oraz telefony komórkowe Uczestnik zapewnia we własnym zakres
2.   Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi materiały promocyjne dotyczące Projektu, takie jak np. puszki, plakaty, ulotki, kalendarz.
3.   Bezpłatnie odbiera "Dobre monety" jeżeli ich masa przekroczy 3 kilogramy. Bezpłatnie odbiera srebrną biżuterię pod warunkiem zgromadzenia jej min. 50 gramów. Bezpłatnie odbiera baterie, jeżeli ich masa przekroczy 50 kilogramów - baterie zapełnią dwa pojemniki kartonowe. Bezpłatnie odbiera telefony komórkowe. Bezpłatnie odbiera płyty CD/DVD, jeżeli ich masa przekroczy 15 kilogramów przy jednoczesnym przekazaniu min. 50 kilogramów baterii. Zbiórka samych płyt CD/DVD nie jest możliwa.
4.   Przyznaje Uczestnikowi w momencie jego rejestracji na stronie Projektu ,,Bonusowe punkty na start” (które wystarczają na pokrycie kosztów jednej przesyłki z nagrodami). 
5.   Po analizie u jubilera podaje rzeczywistą wagę i wartość punktową otrzymanego od Uczestnika złomu srebra i złota.
6.   Przyznaje punkty Uczestnikowi za przekazane przedmioty maksymalnie 8 tygodni od daty ich odbioru. Przez odbiór Organizator rozumie przekazanie przez Uczestnika firmie recyklingowej elektrośmieci, odbiór od Uczestnika paczki przez kuriera lub osobiste przekazanie Organizatorowi zebranych przez Uczestnika przedmiotów.
7.   Przyznaje punkty Uczestnikowi w zamian za przekazane przedmioty i surowce. W związku z wahaniami cen skupu surowców wtórnych wycena przekazywanych przedmiotów wyrażona w punktach przyznawanych Uczestnikowi na portalu może ulegać zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Na żądanie Uczestnika aktualny przelicznik zostanie przekazany drogą elektroniczną. 

§ 4 Uczestnik
 
1.   Zgłasza Organizatorowi drogą e-mailową na adres [email protected] zakończenie zbiórki w celu uzgodnienia sposobu przekazania zebranych rzeczy.
2.   Może dodatkowo segregować monety zebrane w ramach akcji „Dobre monety”, dzieląc je według nominałów i waluty, za co Organizator przyznaje dodatkowe punkty.
3.   Ma prawo nie zgodzić się z podaną przez Organizatora wagą (wartością punktową) przekazanego złomu srebra i złota. W takim przypadku Organizator odsyła pocztą Uczestnikowi zebrany przez niego złom srebra i złota.
 
§ 5 Nagrody
 
1.   Aktualna lista nagród znajduje się na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
2.   Punkty, które Organizator przyznaje Uczestnikowi w zamian za zebrane przedmioty, Uczestnik może wymienić na nagrody w sklepie Projektu.
3.   Punkty Uczestnik może wymienić na nagrody w ciągu roku szkolnego, w którym trwa zbiórka oraz we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Po tym terminie punkty zostają usunięte z profilu Uczestnika.
4.   Dodatkową nagrodą dla placówek edukacyjnych, które na dzień 10 czerwca zgromadzą na swoim koncie min. 25000 pkt jest tytuł: "Szkoła z misją" potwierdzany przez Organizatora specjalnym dyplomem przesyłanym drogą pocztową. 
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zbierane w placówce edukacyjnej przedmioty i zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przekazanymi przez Organizatora pojemnikami oraz zbieranymi przedmiotami do czasu odbioru ich przez Organizatora.
2.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Organizator zobowiązuje się do publikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl.
3.   Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.