Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ZBIERAMTOWSZKOLE.PL
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.      Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „zbieramtowszkole.pl”, zwanym dalej „Projektem”.
2.      Organizatorem Projektu jest Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów z siedzibą w Lublinie, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, zwany dalej „Organizatorem”.
3.      Uczestnikiem Projektu może być przedszkole oraz szkoła z każdego etapu edukacyjnego z terenu całej Polski, zwany dalej „Uczestnikiem”.
4.      Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli.
Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – sercanów pracujących w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.
5.      Organizator przekazuje środki finansowe na rzecz misjonarzy. Otwiera ponadto fundusz stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół uczestniczących w Projekcie.
6.      Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:
a)      srebrnego i złotego złomu – „srebro na wagę złota”
b)      zbiórka bilonu oraz banknotów waluty polskiej i walut zagranicznych oraz monet kolekcjonerskich – ­„dobra moneta”
c)      „małych” elektrośmieci: telefonów komórkowych, baterii, płyt CD/DVD - „zbieram i wspieram”
d)      klocków LEGO – „coś dobrego z klocków LEGO”
e)       zbiórka papieru – „makulatura na misje”
f)      inne
 
§ 2 Zasady udziału w Projekcie
 
1.    W Projekcie może wziąć udział każde przedszkole lub każda szkoła, które znajdują się na terenie Polski.
2.    Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. W okresie jego trwania Uczestnik może w każdej chwili przyłączyć się do Projektu lub odstąpić od udziału w nim.
3.    Uczestnik, chcąc przystąpić do Projektu, zobowiązany jest do zarejestrowania swojej placówki na stronie zbieramtowszkole.pl.
4.    Uczestnik poprzez udział w Projekcie deklaruje zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Organizatora w celu realizowania założeń Projektu. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację nazwy i adresu placówki edukacyjnej przez Organizatora na stronie internetowej zbieramtowszkole.pl oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.
5.      Wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie szkołazmisją.pl, takie jak np. korzystanie z programu partnerskiego wymiany punktów na nagrody w sklepie Projektu, uczestnik nabywa po uzupełnieniu swojego profilu na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
6.      Uczestnik sam decyduje o rodzajach zbiórek (sam wybiera przedmioty, które chce zbierać), w jakich chce wziąć udział oraz o czasie ich przeprowadzenia.
7.      Po zakończeniu lub w trakcie trwania zbiórki Uczestnik może napisać i  przesłać Organizatorowi na adres szkołazmisją@zbieramto.pl reportaż z przebiegu akcji, który zostanie umieszczony na profilu Uczestnika na stronie www.zbieramtowszkole.pl. Za każdy nadesłany reportaż w ciągu roku uczestnik otrzymuje dodatkowo 2000 punktów.
8.      Rezygnacja z udziału w Projekcie odbywa się poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o chęci rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie drogą mailową. Profil Uczestnika na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl jest usuwany na wyraźną prośbę Uczestnika.
 
 
§ 3 Organizator
 
1.      Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi pudełka na baterie. Puszkę na bilon oraz pojemnik na puszki aluminiowe. Pojemnik na srebrny i złoty złom oraz klocki LEGO Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
2.      Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi materiały promocyjne dotyczące Projektu, takie jak np. puszki, plakaty, ulotki, kalendarz.
3.      Bezpłatnie odbiera "dobrą monetę" i lub klocki LEGO, jeżeli ich masa przekroczy 3 kilogramy. Bezpłatnie odbiera baterie, jeżeli ich masa przekroczy 50 kilogramów (jeden pojemnik okrągły lub dwa pojemniki kartonowe). Bezpłatnie odbiera telefony, jeżeli ich masa przekroczy 3 kilogramy. Bezpłatnie odbiera płyty CD/DVD, jeżeli ich masa przekroczy 20 kilogramów przy jednoczesnym przekazaniu min. 50 kilogramów baterii. Zbiórka samych płyt CD/DVD nie jest możliwa.
4.       Przyznaje Uczestnikowi w momencie jego rejestracji na stronie Projektu ,,Bonusowe punkty na start”, które wystarczają na pokrycie kosztów jednej przesyłki z nagrodami.
5.      Po analizie u jubilera podaje rzeczywistą wagę i wartość punktową otrzymanego od Uczestnika złomu srebra i złota.
6.      Przyznaje punkty Uczestnikowi za przekazane przedmioty przed upływem miesiąca od ich odbioru. Przez „odbiór” Organizator rozumie przyjazd firmy recyklingowej do placówki Uczestnika, odbiór od niego paczki kurierskiej lub odbiór osobisty zebranych przez Uczestnika przedmiotów.
7.      Przyznaje punkty Uczestnikowi w zamian za przekazane przedmioty według kursu:
a) 1g srebra - 40.000 punktów
b) 1 kg klocków LEGO - 600 punktów 
e) 1 kg monet - 400 punktów
f) 1 kg telefonów komórkowych - 800 punktów
g) 1 kg baterii - 20 punktów
h) 1 kg płyt CD/DVD - 5 punktów


§ 4 Uczestnik
 
1.      Zgłasza Organizatorowi drogą e-mailową na adres [email protected] zakończenie zbiórki w celu uzgodnienia sposobu przejęcia przez Organizatora zebranych rzeczy.
2.      Może dodatkowo segregować monety zebrane w ramach akcji „dobra moneta”, dzieląc je według nominałów i waluty, za co Organizator przyznaje dodatkowe punkty.
3.      Ma prawo nie zgodzić się z podaną przez Organizatora wagą (wartością punktową) przekazanego złomu srebra i złota. W takim przypadku Organizator odsyła pocztą Uczestnikowi zebrany przez niego złom srebra i złota.
 
§ 5 Nagrody
 
1.      Aktualna lista nagród znajduje się na stronie zbieramtowszkole.pl.
2.      Punkty, które Organizator przyznaje Uczestnikowi w zamian za zebrane przedmioty, Uczestnik może wymienić na nagrody w „sklepie” Projektu.
3.      Punkty Uczestnik może wymienić na nagrody w ciągu roku szkolnego, w którym trwa zbiórka oraz we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Po tym terminie punkty zostają usunięte z profilu Uczestnika.
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.      Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zbierane w placówce edukacyjnej przedmioty i  zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przekazanymi przez Organizatora pojemnikami oraz zbieranymi przedmiotami do czasu odbioru ich przez Organizatora.
2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Uczestnicy będą informowani pocztą elektroniczną. Organizator zobowiązuje się do publikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl.
3.      Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.