Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ZBIERAMTOWSZKOLE.PL
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.      Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „zbieramtowszkole.pl”, zwanym dalej „Projektem”.
2.      Organizatorem Projektu jest Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów z siedzibą w Lublinie, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, zwany dalej „Organizatorem”.
3.      Uczestnikiem Projektu może być przedszkole oraz szkoła z każdego etapu edukacyjnego z terenu całej Polski, zwany dalej „Uczestnikiem”.
4.      Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli.
Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – sercanów pracujących w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.
5.      Organizator przekazuje środki finansowe na rzecz misjonarzy. Otwiera ponadto fundusz stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół uczestniczących w Projekcie.
6.      Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:
a)      srebrnego i złotego złomu – „Srebro na wagę złota”
b)      zbiórka bilonu oraz banknotów waluty polskiej i walut zagranicznych oraz monet kolekcjonerskich – ­„Dobre monety”
c)      „małych” elektrośmieci: telefonów komórkowych, baterii, płyt CD/DVD - „Zbieram i wspieram”
d)      klocków LEGO – „Coś dobrego z klocków LEGO”
e)      zbiórka papieru – „Makulatura na misje”
f)       odzieży używanej – "Zamieniamy ubrania w wodę!"
f)      inne
 
§ 2 Zasady udziału w Projekcie
 
1.    W Projekcie może wziąć udział każde przedszkole lub każda szkoła, które znajdują się na terenie Polski.
2.    Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. W okresie jego trwania Uczestnik może w każdej chwili przyłączyć się do Projektu lub odstąpić od udziału w nim.
3.    Uczestnik, chcąc przystąpić do Projektu, zobowiązany jest do zarejestrowania swojej placówki na stronie zbieramtowszkole.pl.
4.    Uczestnik poprzez udział w Projekcie deklaruje zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Organizatora w celu realizowania założeń Projektu. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację nazwy i adresu placówki edukacyjnej przez Organizatora na stronie internetowej zbieramtowszkole.pl oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.
5.      Wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie szkołazmisją.pl, takie jak np. korzystanie z programu partnerskiego wymiany punktów na nagrody w sklepie Projektu, uczestnik nabywa po uzupełnieniu swojego profilu na stronie www.zbieramtowszkole.pl.
6.      Uczestnik sam decyduje o rodzajach zbiórek (sam wybiera przedmioty, które chce zbierać), w jakich chce wziąć udział oraz o czasie ich przeprowadzenia.
7.      Po zakończeniu lub w trakcie trwania zbiórki Uczestnik może napisać i  przesłać Organizatorowi na adres szkołazmisją@zbieramto.pl reportaż z przebiegu akcji, który zostanie umieszczony na profilu Uczestnika na stronie www.zbieramtowszkole.pl. Za każdy nadesłany reportaż w ciągu roku uczestnik otrzymuje dodatkowo 2000 punktów.
8.      Rezygnacja z udziału w Projekcie odbywa się poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o chęci rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie drogą mailową. Profil Uczestnika na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl jest usuwany na wyraźną prośbę Uczestnika.
 
 
§ 3 Organizator
 
1.      Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi pudełka na baterie. Puszkę na bilon oraz pojemnik na puszki aluminiowe. Pojemnik na srebrny i złoty złom oraz klocki LEGO Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
2.      Bezpłatnie dostarcza Uczestnikowi materiały promocyjne dotyczące Projektu, takie jak np. puszki, plakaty, ulotki, kalendarz.
3.      Bezpłatnie odbiera "dobrą monetę" i lub klocki LEGO, jeżeli ich masa przekroczy 3 kilogramy. Bezpłatnie odbiera baterie, jeżeli ich masa przekroczy 50 kilogramów - baterie zapełną dwa pojemniki kartonowe. Bezpłatnie odbiera telefony, jeżeli ich masa przekroczy 3 kilogramy. Bezpłatnie odbiera płyty CD/DVD, jeżeli ich masa przekroczy 20 kilogramów przy jednoczesnym przekazaniu min. 50 kilogramów baterii. Zbiórka samych płyt CD/DVD nie jest możliwa.
4.       Przyznaje Uczestnikowi w momencie jego rejestracji na stronie Projektu ,,Bonusowe punkty na start”, które wystarczają na pokrycie kosztów jednej przesyłki z nagrodami.
5.      Po analizie u jubilera podaje rzeczywistą wagę i wartość punktową otrzymanego od Uczestnika złomu srebra i złota.
6.      Przyznaje punkty Uczestnikowi za przekazane przedmioty maksymalnie 6 tygodni od daty ich odbioru. Przez odbiór Organizator rozumie przyjazd firmy recyklingowej do placówki Uczestnika, odbiór od niego paczki kurierskiej lub odbiór/przekazanie osobisty zebranych przez Uczestnika przedmiotów.
7.      Przyznaje punkty Uczestnikowi w zamian za przekazane przedmioty i surowce według kursu skorelowanego z rynkową wartością tych rzeczy. W wziązku z wahaniami cen np. metali szlachetnych i skupu surowców wtórnyc "wycena" danego surowca w puntach przyznawanych na portalu placówce edukacyjnej może ulegać zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Na rządanie Uczestnika aktualny przelicznik zostanie przekazny drogą eletroniczną. 

§ 4 Uczestnik
 
1.      Zgłasza Organizatorowi drogą e-mailową na adres [email protected] zakończenie zbiórki w celu uzgodnienia sposobu przejęcia przez Organizatora zebranych rzeczy.
2.      Może dodatkowo segregować monety zebrane w ramach akcji „dobra moneta”, dzieląc je według nominałów i waluty, za co Organizator przyznaje dodatkowe punkty.
3.      Ma prawo nie zgodzić się z podaną przez Organizatora wagą (wartością punktową) przekazanego złomu srebra i złota. W takim przypadku Organizator odsyła pocztą Uczestnikowi zebrany przez niego złom srebra i złota.
 
§ 5 Nagrody
 
1.      Aktualna lista nagród znajduje się na stronie zbieramtowszkole.pl.
2.      Punkty, które Organizator przyznaje Uczestnikowi w zamian za zebrane przedmioty, Uczestnik może wymienić na nagrody w „sklepie” Projektu.
3.      Punkty Uczestnik może wymienić na nagrody w ciągu roku szkolnego, w którym trwa zbiórka oraz we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Po tym terminie punkty zostają usunięte z profilu Uczestnika.
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.      Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zbierane w placówce edukacyjnej przedmioty i  zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przekazanymi przez Organizatora pojemnikami oraz zbieranymi przedmiotami do czasu odbioru ich przez Organizatora.
2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Uczestnicy będą informowani pocztą elektroniczną. Organizator zobowiązuje się do publikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.zbieramtowszkole.pl.
3.      Przystępując do udziału w Projekcie Uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.